Zleć audyt lub sprawdzenie

Przepisy o ochronie danych osobowych nakładają na administratorów danych, w tym Administratora Bezpieczeństwa Informacji, wykonywanie planowych audytów, które w przepisach zostały określone jako „sprawdzenia”. Audyt danych osobowych jest sposobem na zbadanie, czy organizacja przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem oraz czy zabezpiecza je skutecznie przed wyciekiem lub uszkodzeniem.

Przeprowadzany przez nas na zlecenie klienta audyt „ochrona danych osobowych” polega na prowadzeniu rozmów z wytypowanymi pracownikami /współpracownikami na temat przetwarzania danych osobowych w organizacji, a następnie analizie rozmów i przedstawionych dokumentów. Efektem audytu uwzględniającego Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (audyt rodo) jest raport zawierający informacje o brakach i błędach, a także wskazanie potencjalnych zagrożeń i sposobów ich rozwiązania. Poza raportem, w ramach usługi przygotowywana lub aktualizowana jest dokumentacja ochrony danych osobowych, zawierająca odpowiednie klauzule, a w razie potrzeby zgłoszenia zbiorów do rejestracji w GIODO;

Przygotowany raport pozwala klientowi ocenić stan funkcjonowania organizacji z punktu widzenia ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, zaplanować i rozpocząć proces naprawczy rozpoczynając od najbardziej newralgicznych elementów, w efekcie czego w działaniu długofalowym doprowadzić do odpowiedniego zabezpieczenia własnych zasobów i przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem.

Przekaż funkcje ABI/IDO

Przejmujemy odpowiedzialność za całość systemu ochrony danych osobowych u klienta, w zamian za stałe miesięczne wynagrodzenie określone ryczałtowo.

Dostosuj firmę do wymogów RODO

Przygotowujemy firmy i organizacje do działania zgodnie z RODO. Dostosowujemy dokumenty, procedury oraz kształtujemy odpowiednie nawyki, wpływające na bezpieczeństwo danych;

Specjalistyczne szkolenia

Przeprowadzamy szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych: ogólne lub branżowe (specjalistyczne), a także przygotowujące ABI/IDO do pełnienia funkcji

Wsparcie kancelarii prawnej

W zakresie postępowań sądowych lub przed organami administracji wspierani jesteśmy przez kancelarię prawną, która w razie potrzeby przygotowuje również niezbędne opinie prawne

ISO 27001 i bezpieczeństwo IT

Przeprowadzamy organizcje przez proces certyfikacji firmy w zakresie normy ISO 27001 oraz wsparcie w zakresie bezpieczeństwa IT. W ofercie między innymi white-hacking czyli testy penetracyjne infrastruktury IT…